Rapportageverplichtingen financiële instellingen

Als financiële instelling heeft u continu te maken met wet- en regelgeving. Financiële instellingen in Nederland dienen zich onder andere te houden aan de Foreign Account Tax Compliance Act (hierna: “FATCA”) en de European Markets and Infrastructure Regulation (hierna: “EMIR”). FATCA en EMIR verplichten u onder andere om in het bezit te zijn van een Global Intermediary Identification Number (hierna: “GIIN”) en een Legal Entity Identification (hierna: “LEI”) nummer. Op deze webpagina vindt u meer informatie over FATCA, LEI en GIIN.

Over FATCA
FATCA is een Amerikaanse wet, met als belangrijkste doelstelling om belastingontduiking door Amerikaanse belastingplichtigen in het buitenland tegen te gaan. Naar aanleiding van deze wet heeft de Nederlandse regering een overeenkomst gesloten met de Verenigde Staten. Om die reden is de FATCA tevens in de lokale wetgeving in Nederland opgenomen.

FATCA-wetgeving financiële instellingen in Nederland
Financiële instellingen die zijn gevestigd in Nederland zijn verplicht om gegevens over zogenaamde US persons door te geven aan de Belastingdienst. Zij sturen de gegevens vervolgens door naar de Amerikaanse belastingdienst. Dit gebeurt op basis van de FATCA en de tussen Nederland en de Verenigde Staten gesloten Intergovernmental Agreements (hierna: “IGA”).

FATCA verplicht financiële instellingen in Nederland om:

  • gegevens over Amerikaanse belastingplichtigen te rapporteren;
  • vast te stellen of een klant onder de Amerikaanse regelgeving valt, én wanneer dit het geval is, moeten zij jaarlijks informatie aan de Nederlandse Belastingdienst verstrekken;
  • zich te houden aan bovenstaande regels. De Nederlandse wetgeving bevat namelijk sancties voor financiële instellingen die van deze regels afwijken. Zo wordt bij niet-naleving van de FATCA een bronheffing van 30% toegepast voor bepaalde inkomsten van Amerikaanse oorsprong.

Rapportageplicht financiële instellingen
Zoals hierboven al beschreven, hebben financiële instellingen in Nederland te maken met een rapportageplicht. De volgende klantgegevens dienen aan de Nederlandse Belastingdienst te worden gerapporteerd:

  • Naam;
  • Adres;
  • Rekeningnummer;
  • Burgerservicenummer;
  • Saldo van de rekening(en), de ontvangen rente en dividenden alsmede de opbrengsten van de verkoop, terugbetalingen of afkopen van vermogensbestanddelen.


FATCA-status van de entiteit:

Financiële instellingen dienen een FATCA-status vast te stellen. Wij adviseren u te allen tijde om deze status te bepalen in samenspraak met een fiscalist. Afhankelijk welke status uw onderneming heeft, dient u wel of niet te rapporteren.

Over EMIR en LEI
EMIR is een regelgeving vanuit de Europese Unie welke ontwikkeld is om het handelen op de derivaten markten transparanter te maken door tegenpartijen van derivaten transacties te verplichten transacties, posities, onderpand en waarderingen te laten rapporteren aan de European Securities and Markets Authority (hierna: “ESMA”), de Europese toezichthouder. Alle tegenpartijen met rapporteringsverplichtingen onder EMIR dienen een Legal Entity Identifier te bezitten om verrichtingen te kunnen rapporteren.

Wat is een LEI?
Een LEI is een uniek nummer waarmee financiële toezichthouders (zoals de Autoriteit Financiële Markten) transacties wereldwijd kunnen volgen en ingrijpen wanneer zij dat nodig achten. Het uiteindelijk doel is om de financiële markten transparanter te maken, risico’s beter te beheersen en beleggers te beschermen.

Wie heeft een LEI nodig?
Ondernemingen die aandelen, obligaties of derivaten bezitten moeten in het bezit zijn van een LEI. Wanneer u geen LEI heeft, kunt u mogelijk niet langer aan- of verkopen doen op de beurs.  Kortom, al onze zakelijke rekeninghouders, waarvan de entiteit zijn oorsprong vindt in de Europese Unie, dienen te voldoen aan de EMIR regelgeving en derhalve over een LEI beschikken.

Aanvraag en kosten via de KvK
U kunt een LEI online aanvragen via de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK koppelt vervolgens uw gegevens uit het Handelsregister aan uw aanvraag. Houd er rekening mee dat de totale aanvraagprocedure ongeveer 20 werkdagen kan bedragen. Pas na betaling van de factuur kan de KvK een LEI uitgeven. Het eenmalige registratietarief van een LEI bedraagt € 65,- excl. btw. De LEI is vanaf de dag van uitgifte één jaar geldig. De jaarlijkse verlenging kost € 40,- exclusief btw. Gebruik onderstaande weblink voor het aanvragen van een LEI:

www.kvk.nl/Lei

LEI’s in Nederland
In Nederland ziet de Autoriteit Financiële Markten (hierna: “AFM”) toe op naleving van wet- en regelgeving op de financiële markten en zodoende ook op de naleving van EMIR. De AFM neemt vanuit die verantwoordelijk ook het toezicht op de introductie van LEI’s en het gebruik daarvan in Nederland voor haar rekening.

Ook vanuit de Nederlandsche Bank (hierna: “DNB”) wordt het belang van het gebruik van een LEI onderschreven. DNB is verantwoordelijk voor het toezicht op de ‘Over The Counter’ (OTC) derivatenmarkt op grond van EMIR bij met name banken, pensioenfondsen en verzekeraars en zal erop toezien dat door deze instellingen een LEI gebruikt word.

Wat is een Global Intermediary Identification Number?

Het Global Intermediary Identification Number (GIIN) is een wereldwijd referentienummer van de Amerikaanse federale belastingdienst, oftewel de Internal Revenue Service (hierna: “IRS”). De IRS kent dit nummer voor identificatie toe aan financiële instellingen en bepaalde andere organisaties.

Elk deelnemende buitenlandse financiële instelling (‘Participating FFI’) of geregistreerde buitenlandse financiële instelling die verondersteld wordt compliant te zijn (‘Registered Deemed-Compliant FFI), zal een GIIN krijgen dat gebruikt zal worden om de entiteit te identificeren. Om aan de FATCA wetgeving te voldoen, is het van belang dat u dit nummer aanvraagt.  U kunt dit nummer aanvragen via www.irs.gov.